Regulamin sklepu internetowego www.lorenbag.pl


 I.   Postanowienia ogólne
II.   Definicje
III.  Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV.   Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V.    Warunki zawierania umów sprzedaży
VI.   Sposoby płatności
VII.  Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego
IX.     Prawo odstąpienia od umowy
 X.     Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.lorenbag.pl prowadzony jest
przez firmę Tomasza Jabłońskiego wykonującego działalność gospodarczą, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Nowa 3, 47-411 Rudnik, NIP: PL639-102-81-34, REGON: 276231174, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@lorenbag.pl ,tel. 795 090 510
2. Sklep Internetowy www.lorenbag.pl działa na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep 
Internetowy www.lorenbag.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i 
rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług 
Sklepu Internetowego www.lorenbag.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień 
niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się 
z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
7. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz 
prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie 
internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.lorenbag.pl/ należą do ich 
właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi 
znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie 
internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.lorenbag.pl/ użyte są w celach 
informacyjnych.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 
1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 
827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz 
inne właściwe przepisy prawa polskiego.


II. DEFINICJE 
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie 
internetowej www.lorenbag.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie 
internetowej www.lorenbag.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą (sklepem internetowym) czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca z z uprawnieniami konsumenta (osoba fizyczna zawierająca umowę kupna-sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niego zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.
5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze 
Sprzedawcą.
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w 
systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w 
tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
8. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod 
adresem http://www.lorenbag.pl/
9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Tomasz Jabłońskie wykonujący działalność gospodarczą 
pod nazwą Tomasz Jabłoński z siedzibą w Rudniku, ul. Nowa 3, 47-411, Rudnik
NIP: PL639-102-81-34, REGON: 276231174.
10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem 
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a 
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca 
z Usługi Elektronicznej.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę 
na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na 
podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od 
Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży 
Produktu ze Sprzedawcą.


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług 
Elektronicznych takich jak:
a)    zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
b)    prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
c)    udostępnianie informacji w formie Newslettera.
1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym 
odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści 
reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną 
część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 
ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez 
Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia 
Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia 
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo 
zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
b)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w 
Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
c)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas 
nieoznaczony.
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 
posługuje się Usługodawca:
a)    Komputer z dostępem do Internetu.
b)    Dostęp do poczty elektronicznej.
c)    Przeglądarka internetowa.
d)    Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z 
prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw 
własności intelektualnej osób trzecich.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią 
oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna 
określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na 
Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o 
decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez 
brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na 
miejsce brakującego).
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w 
złotych polskich (PLN)  i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie 
zawiera kosztów dostawy Produktu.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w 
chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian 
cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych 
Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą 
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego 
6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie 
Internetowym.
7. Zamówienia można składać:
a)    poprzez stronę internetową www.lorenbag.pl (założenie konta w sklepie jest wymagane ) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
b)    telefonicznie (założenie konta w sklepie nie jest wymagane )pod numerami: +48 601 948 886 ,+48 601 090 510
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a)    Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, 
Zamówienia.
b)    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co 
powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do 
realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości 
e-mail, która zawiera:
 oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
 niniejszy Regulamin
 oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
 pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
c)    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b 
zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1. 9.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00 w soboty, niedziele oraz 
święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany 
do przesyłek. Klient otrzyma fakturę VAT jeżeli Formularz Zamówienia zawiera numer NIP.


VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a)    Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
b)    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
39 1140 2004 0000 3102 2480 3902 (Mbank)
Tomasz jabłoński, ul.Nowa 3, 47-411 Rudnik, NIP: PL639-102-81-34, REGON: 276231174. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
c)    Płatność przy odbiorze osobistym
d)    Płatność za pośrednictwem serwisu PAYNOW za pomocą karty kredytowej lub 
szybkiego przelewu z wybranych polskich banków
1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po 
zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PAYNOW Klient dokonuje zapłaty 
przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Serwis 
PAYNOW umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego 
przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego realizacji.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności 
danych adresowych.


VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są 
uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty 
Polskiej lub firmy kurierskiej lub usługi Paczkomaty.
3. Klientowi który złożył Zamówienie na kwotę powyżej 1000 zł przysługuje darmowa wysyłka 
za pośrednictwem Poczty Polskiej, a powyżej 1200 zł za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek zagranicznych i tzw. przesyłek pobraniowych.
4. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: Klasztorna 12, 47-400 Racibórz.
5. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy 
Produktu przez przewoźnika:
a)    Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez 
przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.


IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a)    Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego 
Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie 
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b)    Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie 
odpowiedniego żądania można składać wypełniając formularz reklamacji dostępny na stronie www.lorenbag.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lorenbag.pl
c)    Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć 
na adres: ul. Starowiejska 110, 47-400 Racibórz.
d)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail 
lub w inny podany przez Klienta sposób.
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem 
Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: kontakt@lorenbag.pl.pl
b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności 
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia 
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą 
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni.
d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail 
Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę 


X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej 
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie ( Formularz zwrotu dostępny na stronie www.lorenbag.pl w terminie 14  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wypełnionego Formularza zwrotu lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a 
Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega 
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego 
zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: Lorenbag.pl, ul. Klasztorna 12, 47-400 Racibórz.
4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu 
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie 
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do 
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, 
ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. 
7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia 
w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z 
prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą 
Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się 
z nimi zapoznać.
3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W 
przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem 
Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w 
miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a 
Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją 
polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby 
niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy 
sąd powszechny.